اگر داخل کیسه ی نگه داری نون یک برگ کرفس بگذارید نان مدت بیشتری تازه می ماند