برای اطمینان از خالص بودن شیر یک سوزن تمیز در ان میزنیم اگر شیر به ان چسبید شیر خالص است اگر به ان نچسبید شیر نا خالص است