چندی توت فرنگی کاملا رسیده به صورت له شده روی پوست قرار میدهیم و بهد از نبم ساعت با اب نیمه گرم بشویید. برای درخشندگی پوست یک خیار را ورقه ورقه کرده روی صورت بگذارید و یک ربع دراز بکشد و بعد بشویید