اگر چای را با پوست لیموشیرین یا لیموترش دم کنید سرفه را آرام میکند.پوست لیموشرین برعکس پسر عموی ترش خود برای اعصاب هم هیچ ضرری ندارد